Citeşte mai mult...

 

 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie
2 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Post)
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev.
Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7

7 L Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
8 M Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
9 M †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
11 V Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
12 S Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13 D Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-
21; glas 8, voscr. 8

14 L Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
15 M Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
17 J Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
18 V Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 S Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
20 D Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9

21 L Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)
22 M Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 J Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 S Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei şi vin)
27 D Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-
3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10

28 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 M Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
31 J Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

Sfânta Liturghie sau cea mai mare comoară lăsată omenirii
De Fiul lui Dumnezeu

   „De fiecare dată când veți mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, să ştiţi că moartea şi învierea Domnului vestiţi, până când El va veni!”
   Nu există creştin care să nu fi auzit vreodată de Sfânta Liturghie şi care să nu cunoască măcar noţiunile de bază despre această sfântă slujbă care ne aduce nouă aminte de viaţa Fiului lui Dumnezeu trăită acum 2000 de ani şi de întâmplările pământeşti ce au o mare însemnătate în iconomia mânturii noastre.
   Ea este cea mai însemnată lucrare de taină a Bisericii Răsăritene şi o minune care se petrece pururea de 2000 de ani începând din noaptea Cinei Celei de Taină în care Stăpânul nostru ne-a dat nouă porunca cea nouă a iubirii şi a pecetluit-o cu Sângele Său, dând astfel existenţa unui legământ veşnic între Dumnezeu şi oameni.
   În Biserica Răsăriteană au existat mulţi sfinţi părinţi care au scris despre Sfânta Liturghie dar cu siguranţă cel mai cunoscut şi totodată cel care poate avea cea mai mare „autoritate” în explicarea ritualurilor tainice ale acestei slujbe este cu siguranţă Sfântul Nicolae Cabasila, părintele bisericesc din Veacul al XIV-lea. El spune că toate ritualurile sacerdotale (actele preotului) care se petrec în timpul Sfintei Liturghii au ca scop să ne ducă pe noi cu gândul la viaţa pământească a Mântuitorului Iisus Hristos pentru ca priveliştea ei, fiind în faţa ochilor noştri, într-un chip sensibil şi actualizat la nivelul nostru de înţelegere, să putem pricepe sacrificiile pe care Hristos le-a făcut întreaga Sa viaţă pentru omenire şi totodată, urmând pilda vieţii Sale atotcurate, mintea spre cele de sus să ne-o suim, ca să ne facem pe noi vrednici de primirea Sfintelor Daruri.
   Sfânta Liturghie reprezintă actualizarea jertfei de pe Cruce a Mântuitorului adică a evenimentului central din istoria mântuirii noastre, eveniment din care îşi trag puterea toate Tainele, Slujbele(cele 7 laude), şi Ierurgiile Bisericii.
   Sfânta Liturghie este mijlocul divin, de împărtăşire individuală a efectelor jertfei universale de pe Golgota. Acest lucru se datorează faptului că fiecare dintre noi este dator cu îndelungate nevoinţe de purificare, nevoinţe care pot fi considerate o cruce şi pe care fiecare este dator să o ducă singur din punct de vedere material pentru că ale noastre sunt păcatele şi tot ale noastre trebuie să fie şi luptele şi biruinţa. Omul poate să fie ajutat în acest drum doar de harul Duhului Sfânt căci El a devenit accesibil tuturor oamenilor după cum însuşi Apostolul Pavel spune:„prin Iisus Hristos, harul cel mântuitor al Lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor”.
   Pentru creştinii din toate timpurile, Sfânta Liturghie constituie, cel dintâi mijloc de tămăduire a rănilor sufleteşti şi de sfinţire a sufletelor căci prin participarea la actualizarea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, în chip tainic, reuşim să eliminăm din noi veninul păcatului.
   Unul dintre marii teologi români spunea în una din lucrările sale că „există un urcuş individual al credincioşilor către Dumnezeu prin asceză purificatoare, pe care fiecare o făptuieşte după măsura puterii sale trupeşti şi totodată după tăria sa spirituală, însă aceste nevoinţe nu sunt suficiente întrucât fiecare lucrează individual, iar ele nu ar putea avea loc dacă nu ar fi ajutate de un urcuş liturghic spre Dumnezeu, care se înfăptuieşte de fiecare împreună cu obştea celorlalţi credincioşi”.
   Această afirmaţie este cât se poate de reală deoarece credinţa şi tăria spirituală a unui om este întărită de credinţa celorlalţi care sunt în jurul său. Fiecare dintre noi observându-şi aproapele că se îndeletniceşte cu anumite nevoinţe spirituale, reuşim şi noi să fim motivați și să ajungem la un mai înaintat nivel duhovnicesc, pentru că ne dăm seama că se poate şi în acelaşi timp conștientizăm că dacă alţii îşi impun anumite restricţii în viaţă, pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu, noi nu putem să rămânem nepăsători faţă de jertfa lor mărginită şi să nu răspundem chemării indirecte, la o viaţă spirituală mai înalta, făcută de ei prin pilda vieţii lor.
   Pentru a da dovadă de o participare vrednică la Sfânta Liturghie este nevoie de multă nevoinţă spirituală a credinciosului căci nimeni nu poate sta în preajma Împăratului Hristos atâta timp cât se află încă în necurăţie. În rugăciunea ce este citită de preot în timpul cântării Heruvimice se spune:„nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări trupeşti nu este vrednic să vină, să se apropie şi să slujească ţie, Împărate al Slavei căci a sluji ţie este lucru mare şi înfricoşător chiar şi pentru puterile cereşti”. Din aceste rânduri creştinii de rând trebuie să înţeleagă faptul că dacă nişte fiinţe fără de păcat precum sunt cetele îngereşti care necontenit slujesc Lui Dumnezeu şi dobândesc o mai mare cunoştinţă a măreţiei Sale, „se tem” totuşi să slujească Lui pentru Măreţia Slavei Sale, cu atât mai mult, omul care duce o viaţă legată de lumea materială trebuie să cunoască faptul că o înfrânare de la patimi este recomandată înainte de Sfânta Liturghie, pentru ca roadele participării la această slujba să se facă vădite în sufletul său.
   „Sfânta Liturghie nu este însă numai o slujbă prin care credincioşii au ocazia de a se împărtăşi de nenumărate daruri spirituale ci în acelaşi timp ea este slujba în care se adună în chip tainic toţi oamenii care au crezut în Hristos dar şi cei care l-au aşteptat în Vechiul Testament să vină ca Mântuitor căci în lucrarea proscomidiei, lucrare aferentă şi indispensabilă oricărei Sfinte Liturghii preotul scoate miride (părticele din prescură) în cinstea Sfinţilor Prooroci din Vechiul Testament.
   Prin Sfânta Liturghie se adună în chip nevăzut spre a preamări şi a se bucura de roadele nepătrunsei iubiri de oameni a Lui Dumnezeu şi drepţii şi profeţii Vechiului Testament, Sfinţii Apostoli, toţi cei ce au trăit pe vremea prigoanelor împotriva creştinilor, sfinţii şi părinţii bisericii din primele veacuri creştine care au luptat necontenit pentru ca Ortodoxia să fie păstrată nealterată dar în acelaşi timp şi imnografii Bisericii care au lucrat secole de-a rândul având între dânşii comuniunea spirituală prin Sfântul Duh pentru a alcătui nişte imne neîntrecute în frumuseţe duhovnicească şi slavă cerească, ce sunt menite să încânte pe creştinii care vor asculta slujbele Bisericii, până la sfârşitul veacurilor.
   În această slujbă a Bisericii noi avem ocazia de a ne întâlni în chip tainic şi cu „cei de demult” pe care i-am cunoscut sau nu i-am cunoscut, strămoşi, părinţi, patriarhi, propovăduitori, pustnici, eroi martiri ai neamului nostru care s-au jertfit în lagăre şi în închisori, pe câmpul de luptă sau între duşmanii ţării, pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti.
   Participarea noastră la Sfânta Liturghie nu reprezintă numai întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos ci în acelaşi timp, prin aducerea darurilor noastre la Sfântul Altar şi înmânarea unui pomelnic către preotul liturghisitor, cu numele celor pe care cu drag îi purtăm în inimle noastre, reprezintă un omagiu, o mică rugăciune făcută către Dumnezeu, pentru ca cei adormiţi fie să primească mai mult har de la Dumnezeu şi să sporească în cunoaşterea slavei Sale, fie dacă sunt păcătoşi, să li se uşureze chinurile.
   Viaţa spirituală a omului poate fi dinamică numai prin participarea la Sfânta Liturghie căci numai aşa ne putem vedea păcatele, urcușurile spirituale dar şi patimilie de care suntem stăpâniţi, autoevaluându-ne împreună cu alţii şi în acelaşi timp spunându-ne unii altora păcatele, ca să ne vindecăm de ele prin întrajutorare frăţească.
   O viaţă spirituală trăită de unul singur este una uscată, stearpă care după un anumit timp nu numai că nu putem conştientiza nivelul spiritual la care ajungem dar în acelaşi timp apare monotonietatea. Această slujbă ne poate ajuta să creştem spiritual pentru că în anumite momente ale Sfintei Liturghii preotul citeşte rugăciuni în care se cere de la Dumnezeu, milă pace şi înţelepciune pentru toţi participanţii la Sfânta Liturghie, astfel preotul ca „organ” al Divinităţii şi reprezentant al Mântuitorului Iisus Hristos, cere prin puterea ce i-a fost dată prin hirotonie, revărsată darurilor Duhului Sfânt pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la Dumnezeu mare şi bogată milă.
   Aceste daruri se revarsă mai mult peste oameni în Sfânta Biserica deoarece ei sunt uniţi într-un glas la rugăciune şi Dumnezeu văzând faptul că ei pot trece în Sfânta Biserica peste anumite bariere care există în societate, în calea comuniunii, îşi revarsă din belşug puterea Sa peste ei.
   Un lucru de specificat despre Sfânta Liturghie în viziunea sfinţilor părinţi este faptul că cea mai frumoasă trăire a ei o pot avea creştinii în cadrul locaşului bisericesc. Chiar dacă anumite situaţii de forţă majoră cum ar fi războaie, prigoane, cutremure devastatoare s.a. se îngăduie de către mai marii bisericii ca Liturghia să se facă şi în alte construcţii care trebuie să aibă neapărat în ele Sfântul Antimis, totuşi adevărată creştere spirituală din timpul ei se poate obţine numai în cadrul locaşului de cult.
   Locaşul Bisericesc ca şi construcţie este locul în care Mântuitorul Iisus Hristos continuă lucrarea Sa mântuitoare asupra omenirii după înălţarea Sa la ceruri, şi totodată locul prin care unifică cu Sine şi întreolaltă pe cei care cred în numele Lui. Locaşul Bisericesc este considerat de Sfinţii Părinţi „cerul pe pământ” şi centrul liturgic al creaţiei pentru că oamenii stând la rugăciune în el, uită de grijile lumeşti aşa cum îi îndeamnă imnul cântării Heruvimice „toată grija cea lumească, acum să o lepădăm”.
   În Biserică oamenii credincioşi care doresc mântuirea sufletelor lor, pregustă clipe ale vieţii celei veşnice căci în timpul petrecut aici, experiază unirea cu Dumnezeu şi cu infinitatea după gradul de pregătire sufletească la care au reuşit să ajungă. cel mai special lucru pe care îl experiem în Liturghia Ortodoxă ce se săvârșește în Sfânta Biserică este faptul că avem ocazia de a actualiza jertfa Fiului lui Dumnezeu nu numai în comuniune cu cei din timpul nostru ci şi cu cei care au trăit în fiecare generaţie de la Hristos până astăzi dar şi cu cei din Vechiul Testament.
   Arhitectura şi pictura locaşului bisericesc sunt de mare ajutor pentru a crea în mintea şi în sufletul omului această stare de împreună comuniune cu sfinţii care din veac au bineplăcut Lui Dumnezeu. În părţile mai înalte ale bisericii în special cupolele absidelor şi pe semibolta tavanului ni se prezintă momentele grele pe care le-a întâmpinat Israel cel de demult, în pustie fiind călăuziţi de Moise către pământul Făgăduinţei, ni se recapitulează scene din viaţa Maicii Domnului, şi momentele importante din viaţa lui Hristos cum ar fi predicile sale, momentele în care şi-a aratat slava şi înţelepciunea, locurile în care şi-a chemat apostolii la misiune s.a.
   În restul Bisericii pe registrele ce sunt aşezate mai jos sunt pictaţi martirii şi cuvioşii pentru că ei au fost oamenii care la început au vieţuit în lume dar au ales să se lepede de ea, unii pentru a devenii pustnici iar alţii pentru a apăra credinţa cea adevărată. Primii dintre ei adică martirii sunt cei care au apărat numele credinţei celei adevărate cu însuşi sângele şi chinurile lor, care au rămas mărturie vie până astăzi a faptului că pe Crucea Golgotei, omenirea a fost răscumpărată prin Sângele Fiului lui Dumnezeu, iar prin sângele lor vărsat timp de 3 secole de prigoană neîncetată şi chinuri cumplite, această credinţă a fost pecetluită pentru totdeauna ca fiind cea adevărată, căci pentru nicio altă filosofie lumească nu au murit atâţia oameni de bunăvoie şi cu atâta dragoste, câţi au murit pentru credinţă în Sfânta Treime.
   În cele din urmă în timpul Sfintei Liturghii omul simte prezenţa plină de har a cuvioșilor care au vieţuit în munţi şi în peşteri şi în crăpăturile pământului, care prin pilda vieţii lor ne-au demonstrat că se poate viețui încă de aici de pe pământ ca îngerii. Ei prin viaţa lor retrasă faţă de oameni, au ajutat pe cei care au trăit în lume, poate mai mult decât oricine, căci multă importanță are rugăciunea cuviosului pentru sufletele oamenilor înaintea Lui Dumnezeu. Ei sunt cei care au lucrat pustiul cel neroditor cu mulţimea lacrimilor lor, vărsate pentru păcatele oamenilor şi pentru a cere îndurare de la Dumnezeu. Deşi nu au trăit cu noi în lume, au fost aproape de noi cu sufletul şi atunci, şi cu siguranţă sunt şi acum fiind înaintea Tronului Preasfintei Treimi si rugându-se pentru noi.
   După aceea aproape de locul unde se aduce sfânta jertfă adică în apropierea Sfântului Altar, pe catapeteasma sunt pictaţi, profeţii, acei oameni care au murit cu credinţă că va veni Izbvavitorul căruia i se vor supune toate popoarele, iar lângă ei sunt pictaţi sfinţii apostoli că unii ce stau pururea în preajma Lui Hristos si care au mers în toată lumea pentru a vesti Evanghelia dreptăţii la toate neamurile începând de la Ierusalim.
   În sfârşit înăuntrul Altarului sunt pictate nenumărate puteri îngereşti care stau în taină ,în chip nevăzut slujind Celui Atotdesăvârșit iar pe lângă aceşti sfinţi îngeri, sunt pictaţi ,ierarhii,Cei dintâi care au apărat Ortodoxia de orice învăţătură greşită care a avut la baza raţiunea omenească, nepurificată de Duhul Sfânt şi care au luptat până la moarte prin viu grai şi prin cuvântul scris pentru că ceea ce ne-a fost descoperit de Dumnezeu să rămână neschimbat.
   În centrul Altarului şi în mijlocul tuturor celor ce sunt reprezentaţi pe pereţii bisericii stă Răstignit Stăpânul Hristos, care Se jertfeşte în chip tainic pentru păcatele lumii, până la sfârşitul veacurilor şi care aşteaptă cu bucurie reîntoarcerea noastră la El, din lumea această păcătoasă.
   Astăzi asta este datoria creştinilor de pretutindeni, să rămână lângă conducătorul lor care este Mântuitorul omenirii şi să nu cârtească indiferent ce problemă ar avea căci aşa cum odinioară Dumnezeu Tatăl a avut grijă de Israel prin Moise, dându-le cele de trebuinţă traiului aşa va avea grijă şi de noi cei care astăzi alcătuim Noul Israel. Lor li l-a dat pe Moise ,pe noi ne-a lăsat în grija Fiului Său, după cum spune Evanghelia de la Ioan, „atât a iubit Dumnezeu Tatăl lumea încât pe unicul Său Fiu L-a dat spre răstignire spre mântuirea ei”. Date fiind aceste lucruri e de datoria noastră să ne ridicăm la demnitatea de fii ai Lui Dumnezeu, învrednicindu-ne prin viaţa noastră ascetică să ne împărtăşim cu trupul şi sângele Lui Hristos pentru a ne împărtăşi de slava Lui cea veşnică şi în ziua cea neînserată a Împărăţiei Sale, bând „vinul bucuriei cu El” după cum a făgăduit Apostolilor în cea din urmă noapte a Sa când a zis „Iată nu voi mai vrea cu voi din acest rod al viţei până nu îl voi vrea alături de voi în Împărăţia Tatălui Meu”. A Lui fie slava si puterea în vecii vecilor, Amin!

 

Cristian Radu

Info Otopeni

Sarbatori nationale, locale si religioase

Septembrie (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 M †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
2 M Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului (Post)
3 J Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4 V Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5 S Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 D Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie

Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat); Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 5, voscr. 3

7 L Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
8 M (†) Naşterea Maicii Domnului
9 M Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (Post)
10 J Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 V Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12 S Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13 D Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian

Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 6, voscr. 4

14 L (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
16 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Post)
17 J Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 V Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19 S Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
20 D Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist

Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 5

21 L Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 M †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 M † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia (Post)
24 J Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 V Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26 S †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 D †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 8, voscr. 6

28 L † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 M Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

FIUL LUI DUMNEZEU PASTORUL CEL BUN ȘI ÎNVĂȚĂTORUL NOSTRU

„IATĂ EU AM VENIT CA OILE MELE
SĂ AIBĂ VIAȚĂ ȘI SĂ O AIBĂ DIN BELȘUG”

Această pericopă Evanghelică în care se relatează despre Pastorul cel bun, se află cuprinsă în cea mai mistică scriere a Noului Testament și anume în Evanghelia a Patra, a Sfântului Ioan Teologul. Este o pericopă evanghelică ce Îl descrie pe Mântuitorul Iisus Hristos cum rar a putut-o face vreun scriitor sau părinte bisericesc de-a lungul veacurilor. Ea ni-L prezintă pe Fiul lui Dumnezeu ca adevăratul salvator al acestei lumi aflată în întunericul păcatului și în umbra morții.
De-a lungul istoriei au existat anumite persoane care au avut înclinație spre o viață de retragere și contemplație a naturii, în care încercau să păstreze un echilibru în raporturile lor sociale față de semeni, dar totodată, și-au impus și anumite opreliști de la felurite plăceri pentru a atinge o treaptă de viețuire spirituală mai înaltă.
Însă, chiar dacă au existat astfel de persoane ce au ales diferite moduri de viață pentru a-și înfrâna patimile, în perioada Vechi-Testamentară, printre popoarele păgâne, în special după venirea Mântuitorului, au luat naștere numeroase culte și învățături, în care divinitatea era văzută ca fiind mai mult decât o simplă forță impersonală a naturii, totuși acei practicanți ai cultelor unor religii, destul de obscure și cu niște reguli pline de ambiguitate, nu au reușit să se facă suficient de apropiați față de oamenii care încercau să își impună un stil de viață asemeni lor, încât să reușească să îi motiveze pe aceia.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

August (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 S Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2 D Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)
4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 J (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 V †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8 S Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Dezlegare la ulei şi vin)
9 D Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

10 L Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
11 M †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 J Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14 V Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15 S (†) Adormirea Maicii Domnului
16 D Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

17 L Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 M Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla (Post)
20 J Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21 V Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22 S Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23 D Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)

Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

24 L Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic (Post)
27 J Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 V Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29 S (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 D †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului

Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2

31 L Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

Sarbatori nationale, locale si religioase

Iulie (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 M †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian (Post)
2 J † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3 V Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4 S Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 D † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

6 L Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7 M Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8 M Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion (Post)
9 J Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 V Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11 S Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 D †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul

Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

13 L Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 M Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei (Post)
16 J Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 V Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18 S †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 D Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov

Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

20 L †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 M Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22 M Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post)
23 J Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24 V Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25 S Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26 D †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

27 L †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 M Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 M Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post)
30 J Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31 V Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

LIBERTATEA CREȘTINULUI ÎN VIZIUNEA
SFINȚILOR PĂRINȚI AI BISERICII RĂSĂRITENE

Cu toții spunem adeseori că suntem niște oameni liberi și că nimeni nu ne poate împiedica să facem ceea ce ne dorim, dacă lucrul respectiv ne produce plăcere. Însă, oare acest lucru poate fi numit libertate? Oare am înțeles noi libertatea cum trebuie sau doar am schimbat sensul cuvântului „libertate” și am făcut ca libertatea să semene mai mult cu împătimirea și robirea față de lucruri și de anumite patimi?
Cu siguranță cea de-a doua variantă este corectă, cea în care noi folosim expresia „suntem niște oameni liberi și putem face tot ceea ce ne dorim” pentru a ne masca anumite patimi și pofte ascunse, și a părea înaintea oamenilor stăpâni pe noi înșine, atunci când, de fapt noi nu putem rezista în fața unei tentații.
Ei bine ținând cont că marea majoritate dintre noi suntem robiți de anumite lucruri vremelnice și obiceiuri lumești, avem nevoie în primul rând, de o putere Superioară cum este Harul Duhului Sfânt.
În al doilea rând avem nevoie de niște povățuitori cum sunt Sfinții Părinți care au trecut prin multe greutăți în viața lor și în cele din urmă le-au depășit prin ajutorul lui Dumnezeu, ca să înțelegem ce este cu adevărat libertatea și puterea de a voii, folosită la adevărata ei valoare.
Cu siguranță modul de viețuire al Sfinților Părinți a fost unul corect, încât a fost trăit după învățătura pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o în lume și în același timp ei nu și-au legat niciodată mintea de vreun lucru pământesc, știind că toate lucrurile veacului acestuia sunt înșelătoare, trecătoare și robesc mintea omului încât nu o mai lasă să se gândească la Dumnezeu.
Mântuitorul Iisus Hristos a spus în cuvântările Sale că „acolo unde va fi comoara fiecărui om, acolo va fi și inima lui”. Înțelesul acestor cuvinte este unul cât se poate de simplu.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Iunie (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 L (†) Sf. Treime; Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Harţi)
4 J †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5 V Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Harţi)
6 S Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
7 D Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

8 L Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
9 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Dezlegare la ulei şi vin)
10 M Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina (Post)
11 J Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Dezlegare la ulei şi vin)(Dezlegare la peşte)
12 V Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Post)
13 S Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Dezlegare la peşte)
14 D Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la peşte)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

15 L Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Post)
16 M Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la ulei şi vin)
17 M Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Post)
18 J Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la ulei şi vin)
19 V Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Post)
20 S Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
21 D Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

22 L †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte)
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la ulei şi vin)
24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)
25 J Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
26 V Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27 S Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la peşte)
28 D Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)

Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

29 L (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 M † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Sarbatori nationale, locale si religioase

SFÂNTA TREIME SAU IZVORUL IUBIRII VEȘNICE ȘI AL VIEȚII ADEVĂRATE

Sărbătoarea aceasta a Sfintei Treimi este prăznuită de Biserica dreptmăritoare a Mântuitorului Iisus Hristos în Lunea Rusalilor, adică la o zi distanță de Pogorârea Duhului Sfânt. Deși Teologia Ortodoxă a vorbit mereu despre măreția Sfintei Treimi și învățătura despre Ea stă la baza mântuirii oamenilor, se cuvenea ca o data pe an să fie prăznuită această sărbătoare care ne aduce aminte de toate cele 3 persoane ale divinității. Această sărbătoare își are un rol bine determinat în Ortodoxie pentru că nu există nici o altă dată în care să fie prăznuite toate cele 3 Persoane Dumnezeiești.
În Vechiul Testament cele 3 mari Sărbători și anume Sărbătoarea Corturilor, Trecerea prin Marea Roșie (Paștele Iudaic) și Cincizecimea Iudaică în care Evreii serbau primirea „Tablelor Legii” în Mâinile lui Moise pe Sinai, erau niște sărbători care aveau rolul de a îi apropia de Divinitate și de a le aduce aminte de mila pe care a avut-o Yahwe pentru ei, milostivindu-se de dânșii și scoțându-i din Robia Egipteană conducându-i prin pustietate spre pământul făgăduinței. Existau și praznice mai mici, dar în toate era preaslăvit decat Yahwe, Dumnezeu Tatăl așa cum Îl cunoaștem noi azi. În Noul Testament persoana din Treime care ni se revelează cel mai mult este fără niciun fel de îndoială Mântuitorul Iisus Hristos care ne-a adus Evanghelia dreptății Sale și a iubirii de oameni.
După ce activitatea Sa profetică și arhierească au fost încheiate prin predica și jertfa Sa, a urmat activitatea Sa de preaslăvire ca Împărat, care începe după învierea din morți si va continua până la cea de-a doua venire când toate i se vor supune Lui și El va fi acceptat și de cei care L-au iubit și de cei care nu L-au iubit, ca Împărat al dreptății și al păcii în veci vecilor. În acest răstimp între Înălțarea Mântuitorului și Judecată universală, Duhul Sfânt a fost trimis din cer pentru a îi ajuta pe oameni să se pregătească în chip spiritual de a doua venire în lume a Fiului lui Dumnezeu.
Din aceste perioade, Vechiul Testament în care Tatăl se revelează și venirea Fiului în lume se „zărește, iar Noul Testament în care Fiul grăiește față către față cu oamenii și Duhul îi călăuzește pe oameni să Îl urmeze pe Hristos, putem observa faptul că, oamenilor le-a fost dat să descopere Sfânta Treime, treptat pentru a conștientiza faptul că Taina Sfintei Treimi este una ce poate fi pătrunsă doar de mințile cele mai ascuțite și mai curate care s-au ridicat cu mintea de la lucrurile supuse simțurilor la cele cerești.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Mai (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 V Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la peşte)
2 S Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului
3 D †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie

Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

4 L Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 M Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
7 J Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 V †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Dezlegare la peşte)
9 S Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie

Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

11 L Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 M Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la peşte)
14 J Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15 V Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16 S Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17 D Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan

Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 M Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 M Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
21 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 V Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23 S Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 D Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Rugăciunea lui Iisus)

Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

25 L † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 M Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Dezlegare la peşte)
28 J Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29 V Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
30 S Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
31 D Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Sarbatori nationale, locale si religioase

ÎNĂLȚAREA MÂNTUITORULUI
LA CERURI ȘI TRIMITEREA DUHULUI SFÂNT ÎN LUME

„Adevărat vă spun vouă că de folos vă este să Mă duc Eu, pentru că dacă nu Mă voi duce Mângâietorul, Duhul Adevărului, nu Va veni la voi, iar când Eu Îl voi trimite de la Tatăl, Acela vă va învăța pe voi toate, căci nu de la Sine va vorbi, ci din al Meu va lua și vă va vesti vouă”

Aceste vorbe ale Mântuitorului fac parte din cuvâtarea Sa de despărțire pe care a rostit-o înaintea Sfintelor și de viață făcătoarelor Sale patimi înaintea Ucenicilor săi pentru a îi întări în credință în Persoana Sa. Sfinții Apostoli, la acea vreme, nu înțelegeau pe deplin nici persoana Mântuitorului, nici Sfânta Jertfă și rolul ei expiator pentru păcatele oamenilor și cu atât mai puțin Sfânta Treime.
Mântuitorul în schimb știa că Apostolii vor trebui să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la toată făptura învățându-i pe oameni să păzească toate câte le-a poruncit El și, ca atare, această misiune necesită ajutorul unei Puteri superioare cum este Harul Duhului Sfânt ce va fi dat oamenilor după Înălțarea și Șederea Sa de-a Dreapta Tatălui.
După învățătura Ortodoxă, scopul Mântuitorului Iisus Hristos a fost refacerea din temelii a omului și înălțarea lui spirituală prin Harul Duhului Sfânt, acțiune ce va fi posibilă în urma morții și Învierii Sale. Astăzi, această misiune a Mântuitorului ajunge aproape de împlinire, căci Înălțarea este penultimul act înainte de întemeierea Bisericii pământești și în chip văzut.
Fiul lui Dumnezeu venind pe pământ și ducând alături de oameni o viață întru totul desăvârșită a dorit ca prin modul Său de viețuire Sfântă să reînrădăcineze Harul Duhului Sfânt în cele mai adânci părti ale omului, pentru că astfel omul fiind curățat prin har, să trăiască viața cea sfântă și fericită care este constituită din ascultarea lui Dumnezeu și privirea feței lui iubitoare. Pentru aceasta Mântuitorul a primit Duhul Sfânt și ca om de la Dumnezeu Tatăl, căci, ca și Dumnezeu, era una cu Tatăl și cu Duhul din veșnicie, pentru a îl da fraților Săi după umanitate, cei care suntem noi.
Duhul Sfânt a sălășluit în Hristos timp de 3 ani pe tot parcursul activității Sale de propovăduire a Împărăției Cerurilor, pentru a-i lumina pe oamenii ce umblau în urma Sa ascultând predicile Sale, să înțeleagă cuvintele spuse de El și a-i face să simtă căldura și slava Dumnezeiască ce iradia din Persoana Sa divino-umană. Începând de la Sfânta Sa Înălțare, Duhul nu va mai iradia din Hristos doar în chip umbrit, ci în toată slava și frumusețea, pentru ca toți cei care umblau întru întuneric să vadă lumina cea veșnică și neapusă. Duhul Sfânt, după Învierea Mântuitorului, copleșește trupul Său și îl face să biruiască nu numai moartea, ci și legile trupului stricăcios al lui Adam celui căzut. Acum trupul Mântuitorului este o armură cerească asemeni cum vor fi trupurile tuturor drepților la finalul veacurilor. În Hristos Cel Înviat și umplut de Duhul Sfânt se curpind puterile de refacere ale omului căzut în păcate multe.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

CUVÂNTAREA DE DESPĂRȚIRE A MÂNTUITORULUI, PORUNCA CEA NOUĂ
ȘI FĂGĂDUINȚA UNUI MÂNGÂIETOR PENTRU OMENIRE

„Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții, în aceasta se va vedea că sunteți ucenicii mei, și iată eu voi ruga pe Tatăl și vă va da vouă alt Mângâietor, Duhul adevărului.”

Aceste pericope Evanghelice în care sunt prezentate cuvintele de despărțire ale Mântuitorului față de ucenici și făgăduința Duhului Sfânt, se citesc în săptămâna Sfintelor Patimi la Denia celor 12 Evanghelii și fac parte din Evanghelia Sfântului Ioan Teologul. Rareori în cursul anului bisericesc putem spune că se rostesc în biserică niște cuvinte atât de pline de iubire, dar totodată cu un înțeles spiritual deosebit, care să ilustreze faptul că numai prin legătura cu Persoana Mântuitorului, este posibilă mântuirea.
Întotdeauna a fost obiceiul de-a lungul istoriei ca un mare învățător sau un preot renumit sau un împărat mult iubit de popor, apropiindu-se vremea trecerii sale din viața de aici către veșnicie, să cheme la sine pe adepții, slujitorii sau supușii săi pentru a le da câteva îndrumări cu privire la felul cum trebuie să își trăiască viața pe mai departe, dar și cum să îi păstreze amintirea, celui care va pleca pe drumul veșniciei astfel încât, să își aducă aminte mereu de clipele frumoase petrecute împreună.
Mântuitorul fiind Dumnezeu adevărat, dar și Cel care a împlinit criteriile necesare pentru a fi supremul învățător Arhiereu și Împărat, mai mult decât oricine din istorie, după săvârșirea Cinei celei de Taină, momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria omenirii, Fiul lui Dumnezeu alege nu numai să își îndrume ucenicii cum să reziste prigoanelor ce vor urma, dar le face cunoscute și binefacerile care vor veni pentru cei care vor răbda pentru numele Său, ca să îi întărească în credință.
Evanghelia ne spune că apropiindu-se Sărbătoarea Paștilor și sosind ceasul ca Iisus să treacă din lumea aceasta către Dumnezeu Tatăl, semn că a Sa învățătură s-a făcut cunoscută oamenilor și vor fi destui cei care își vor lăsa viața cea păcătoasă în urmă pentru a urma Lui, Mântuitorul se pregătește să ofere lui Dumnezeu Tatăl firea Sa omenească jertfită pe Sfânta Cruce.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Martie (31 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 D Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5

2 L Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Post)
4 M Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Post)
5 J Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Post)
6 V Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7 S Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
8 D Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6

9 L †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)
10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
11 M Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Post)
12 J Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post)
13 V Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)
14 S Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
15 D Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7

16 L Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)
17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
18 M Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 J Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20 V Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21 S Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
22 D Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8

23 L Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 M Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 M (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Denia Canonului cel Mare) (Dezlegare la peşte)
26 J Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 V Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
28 S Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
29 D Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

30 L Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
31 M Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

DUMINICA SFINTEI CRUCI
(A treia din Postul Sfintelor Paşti)

Şi chemând la Sine mulţimea laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că tot cel ce va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui. Că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri”. Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere”.

Acum 2000 de ani când Fiul lui Dumnezeu mergea din cetate în cetate, învăţând oamenii,Tainele Împărăţiei lui Dumnezeu şi vestindu-le totodată că El va trebui să pătimească multe din partea poporului şi a bătrânilor din Ierusalim, El a dorit să ne înveţe unul din cele mai de preţ lucruri şi anume faptul că dacă vom dori să fim desăvârşiţi şi să avem parte de fericire veşnică împreună cu toţi drepţii, trebuie să ne luăm crucea noastră şi să urmăm Lui răbdând din partea oamenilor, nedreptăţi asemănătoare cu cele pătimite de El în viaţa Lui pământească.
Fără discuţie cuvintele Mântuitorului sunt o pildă, nişte spuse care au un înţeles tainic, dat fiind faptul că Mântuitorul nu ne îndeamnă pe noi să ne facem fiecare câte o cruce din lemn şi să mergem după El apucându-ne să călătorim în lume şi să vestim aceeaşi Evanghelie pe care a vestit-o el şi Sfinţii Apostoli.
Nu acesta este înţelesul acestor cuvinte, ele vor să ne spună nouă că omul trebuie să lase în urmă viaţa lui plină de păcate pe care a trăit-o până când L-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos şi de acum să înceapă să ducă o viaţă în Asceza purificatoare care are rolul de a elimina veninul şarpelui de demult ce este în firea noastră omenească şi de care, fără o doctorie adecvată nu putem scăpa.
Această viaţă ascetică pe care ne îndeamnă Mântuitorul să o făptuim, este una care are rolul de a ne arăta cât de puternică este dorinţa noastră de a face un anumit lucru pentru binele nostru şi cât de mult suntem dispuşi să ne sacrificăm pentru a merge după Mântuitorul pe calea aceasta a crucii, a greutăţilor, lăsând în urmă plăcerile din viaţa noastră ca într-un final, să reuşim să ne învingem voinţa pătimaşă din noi, dispreţuind fărădelegile.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Februarie (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 D Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Începutul Triodului)

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

2 L (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3 M Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4 M Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie (Harţi)
5 J Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 V Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare (Harţi)
7 S Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 D Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria

Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2

9 L Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10 M †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11 M Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa (Post)
12 J Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 V Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei (Post)
14 S Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
15 D Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

16 L Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
17 M Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
18 M Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)(Dezlegare la peşte)
19 J Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
20 V Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)(Dezlegare la peşte)
21 S Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
22 D Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

23 L † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
24 M †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Dezlegare la ulei şi vin)
25 M Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
26 J Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
27 V Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Post)
28 S †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)

Sarbatori nationale, locale si religioase

DUMINICA ÎNTOARCERII FIULUI RISIPITOR
(Luca Cap. XV: 11-32)

Orice pildă rostită de Mântuitorul Iisus Hristos care se citește în Biserici din Sfintele Evanghelii este menită pentru a îl ajuta pe omul păcătos scufundat în multele patimi ale veacului acestuia să își aducă aminte de patria sa cea adevărată, Raiul Edenic sau locul în care era pururea înaintea privirii iubitoare a Părintelui Luminilor și să trezească în dânsul dorința de a se pocăii pentru greșelile sale. Mântuitorul Iisus Hristos prin pilda Sa ne prezintă o situație des întâlnită și în zilele noastre în care unul din copii își cere dreptul său din averea părinților, iar după aceea pleacă de capul lui, lipsit fiind de o judecată rațională și risipește banii dăruiți cu dragoste de bunii lui părinți, pentru a duce o existență periculoasă cu multe plăceri care îi scurtează viața dar totodată și pentru a își păgubi sufletul său ieșind din comuniunea cu Dumnezeu.
Această situație fiind una des întâlnită în toate timpurile, Fiul lui Dumnezeu dorește să ne arate un lucru tainic prin această întâmplare. Teologi Răsăriteni au definit pilda ca fiind o întâmplare sensibilă rostită de un învățător al adevărului prin care omul simplu, cu ajutorul Harului Duhului Sfânt poate percepe un înțeles mai înalt sau spiritual. Evanghelia ne spune că un om oarecare avea doi fii. Prin acești doi fii, exegeții ne-au făcut pe noi să înțelegem că reprezintă două modele de viețuire după care omul își poate rândui viața. Fiul cel mare reprezintă calea dreptății în care omul este cumpătat în raporturile sale cu semenii, având dragoste în același timp față de părinții lui care l-au crescut și i-au dat o educație aleasă, ajutându-l în viață să știe cum se făptuiește în modul cel mai curat binele. Fiul cel mic reprezintă calea neascultării sau a omului păcătos, dar în același timp și omul care e lipsit de priceperea de a cunoaște ispitele din viața aceasta și modul în care omul trebuie să se lupte cu ele.
El este cel care nu ține cont de nimic și trece peste orice pentru a își satisface poftele sale nelegiuite chiar risipind averea strânsă cu multă sudoare de tatăl său, pe lucruri nefolositoare. Evanghelia specifică faptul că cel mai tânăr dintre cei doi a mers la părintele său și și-a cerut averea, ca să înțelegem prin acest lucru că cei tineri sunt lipsiți de experiența de a trăi autentic, împlinind voia lui Dumnezeu și totodată faptul că atâta timp cât omul este tânăr nu ia întotdeauna cele mai bune decizii. Fiul cel mic, după ce a luat ce i se cuvenea de la Tatăl său, a plecat „într-o țară îndepărată”. Ce înseamnă această țară îndepărată și care este înțelesul ei spiritual?

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Ianuarie (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

1 J (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)
2 V Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
3 S Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
4 D Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8

5 L Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 M †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)
8 J Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 V Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10 S †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; (Sâmbăta după Botezul Domnului)
11 D † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

12 L Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
13 M Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14 M Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului) (Post)
15 J Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 V Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17 S †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18 D †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10

19 L Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 M Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila (Post)
22 J Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 V Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24 S Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25 D †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11

26 L Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 M † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 M Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris (Post)
29 J Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 V †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei (Post)
31 S Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

Sarbatori nationale, locale si religioase

SFÂNTUL VASILE CEL MARE
(MODELUL IERARHULUI ORTODOX)

Mare dragoste are lumea față de Sfinții Ierarhi ai Bisericii Răsăritene însă atunci când îi spui unui creștin de Sfântul Vasile cel Mare parcă îl vezi tresărind, iar după aceea rămânând înmărmurit vreme de o clipă, neștiind exact ce să grăiască despre această personalitate a acestui ierarh ce a avut un rol crucial în apărarea Dogmei Sfintei Treimi, îndeosebi în respectarea învățăturilor corecte privind deoființimea Fiului cu Dumnezeu Tatăl și egalitatea Sfântului Duh cu celelalte două persoane ale Sfintei Treimi.
Când auzi de el și îl vezi în icoană, simți nevoia să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că a existat o asemenea persoană care să apere Ortodoxia cu atâta râvnă nefiind interesat de vreun bun pământesc, dar totodată privind la el, un sentiment adânc de respect te cuprinde încât conștientizezi că nu îl poți privi în ochi și să spui că ești un creștin desăvărșit și că ai reușit să faci totul pentru alții așa cum a făcut el. Cu adevărat puțini oameni în viață s-au asemănat lui întrucât prin viețuirea lui ascetică a fost ca un înger în trup, și a fost oricând gata de a renunța la viața sa dacă situația i-ar fi cerut-o pentru a apăra credința în Hristos Iisus Dumnezeul nostru.
S-a născut în anul 330 într-o familie strălucită în Cezareea Capadociei, ca rod al rugăciunii părinților lui: Vasile tatăl său, care era de profesie avocat și mama sa Emilia o femeie evlavioasă ce se trăgea dintr-o familie nobilă din a cărei membri avuseseră în trecut funcții militare și politice. Primi ani ai vieții sale a fost încredințat unei doice care avea grijă de el în Neocezareea Pontului. Această familie era una săracă dar părinții Sfântului Vasile erau milostivi și le dăruiau cele necesare traiului dar și creșterii micului Vasile. După ce s-a făcut mai mare și putea suporta greutatea unei călătorii Vasile stătea când în Neocezareea când în casa părintească de la Annisa acolo unde se afla Macrina cea bătrână, cea care l-a învățat pe Sfântul Vasile primele lucruri despre Dumnezeu și cel mai important, i-a spus că decizia Celor 318 părinți de la Niceea din anul 325 nu trebuie să fie schimbată niciodată. Deși Sfântul Vasile era încă „prunc duhovnicește” la acea vreme și poate că încă nu înțelegea pe atunci întru totul Dogmele bisericii, el va păstra tot ceea ce i-a transmis bunica sa Macrina prin viu grai, și va lupta toată viața pentru păstrarea adevărului în inimile oamenilor.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Decembrie (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore

1 L Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Post)
2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la ulei şi vin)
3 M †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 J † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)
5 V † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)
6 S †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 D †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 1, voscr. 4

8 L Cuv. Patapie şi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Post)
9 M Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana (Dezlegare la peşte)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Post)
11 J Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Dezlegare la ulei şi vin)
12 V †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru (Dezlegare la peşte)
13 S †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
14 D Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 2, voscr. 5

15 L † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Post)
16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la ulei şi vin)
17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 J †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la peşte)
19 V Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Post)
20 S Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
21 D Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 3, voscr. 6

22 L †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Post)
23 M Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Dezlegare la ulei şi vin)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 J (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 V A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tismana (Harţi)
27 S A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
28 D Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia

Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 4, voscr. 7

29 L Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel
30 M Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon
31 M Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului) (Harţi)

Sarbatori nationale, locale si religioase

CINE AU FOST SFINȚII PĂRINȚI?

O întrebare pe cât se poate de simplă, dar care are un răspuns cum nu există mai complex. Sfinții Părinți au fost niște adevărate modele de viețuire creștină care prin modul lor de trăire sfântă au reușit să atragă pe oamenii din timpul lor la credință în Sfânta și cea De-o ființă de viață făcătoare și nedespărțită Treime, iar prin scrisul lor au reușit să rămână prezenți în viața oamenilor care aveau să trăiască la sute de ani depărtare, din ziua trecerii lor la cele veșnice. Ceea ce trebuie să știm noi astăzi este faptul că avem dreptul de a numi acele persoane care și-au închinat viața lui Hristos, „Părinți ai Bisericii”, decât pe aceia cărora Biserica le-a acordat acest titlu și nu pe toți scriitorii bisericești care au avut învățături mai mult sau mai puțin corecte. Pentru a se putea numi cineva „Părinte al Bisericii” trebuie să fie numit astfel de către un Sinod Ecumenic care reprezintă organul suprem prin care grăiește Biserica. Se mai consideră a fi „Părinți ai Bisericii” și acele persoane care deși nu au participat la vreun Sinod Ecumenic au fost denumiți astfel de către cei ce au participat la Sinoade, pentru măreția scrisului lor și a operelor apologetice care le-au alcătuit în timpul vieții lor, dar care din pricina vârstei lor înaintate, nu au mai apucat să le prezinte în cadrul Sinoadelor Ecumenice, exemplu în această situație fiind mai mult decât oricine altcineva Sfântul Ioan Damaschinul care a trecut la cele veșnice în anul 749, iar Sinodul Ecumenic la care s-au folosit scrierile sale împotriva Ereziei Iconoclaste, a avut loc în anul 787, deci la o perioadă de timp destul de mare după anul morții sale. Cu toate acestea biserica i-a acordat titlul de „Părinte Bisericesc'' pentru contribuția sa inegalabilă în apărarea Sfintelor Icoane și profunzimea gândirii sale dogmatice, însă mai sunt mulți ca el pe care nu îi vom menționa din pricina mulțimii de persoane ce au apărat Ortodoxia, dar nu au participat la Sinoade.
Epoca aceasta frumoasă a Ortodoxiei în care au apărut aceste persoane insuflate de Duhul Sfânt cu darul scrierii și al grăirii către popor, este epoca Patristica care i-a naștere începând cu anul 76 și durează până la diferite date care sunt acceptate de Patrologi, persoanele care se ocupă cu studiul operelor Sfinților Părinți și cu expunerea istorică a vieții lor. Datele la care se încheie această perioadă, în viziunea Patrologilor, sunt fie anul morții Sfântului Ioan Damaschin (749), fie anul Sinodului al VII-lea Ecumenic (787), fie anul în care s-a stabilit Duminca Ortodoxiei (843) în Răsărit, iar în Apus această perioadă se încheie cu Isidor de Sevilla în anul (636).

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Noiembrie (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

1 S † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
2 D Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie

Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 4, voscr. 10

3 L Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.
4 M Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes (Post)
6 J Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca
7 V Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr (Post)
8 S †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
9 D Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11

10 L Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
11 M Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12 M Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul; †) Sf. Martiri şi Mărt. năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu (Post)
13 J †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
14 V † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
15 S †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
16 D † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1

17 L Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia (Post)
18 M Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
20 J Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
21 V (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22 S Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
23 D †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2

24 L Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
25 M † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26 M Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
27 J Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
28 V Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 S Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la peşte)
30 D †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Coloseni III, 12-16; Ev. Ioan I, 35-51; Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3

Sarbatori nationale, locale si religioase

DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII
(EVANGHELIA DE LA LUCA, 10:25-37)

Această pericopă Evanghelică este cu totul specială deoarece are numeroase învățături care pot fi tratate pe larg. Principalele învățături ce pot fi extrase din această Evanghelie sunt:
1. Insuficiența Legii Mozaice și necesitatea Legii Harului și a Bisericii;
2. Dragostea lui Dumnezeu față de fiecare persoană omenească este una infinită indiferent de neamul din care face parte;
3. Puterea lui Dumnezeu este unită întotdeauna cu smerenia;
4. Când omul adresează lui Dumnezeu o întrebare cu privință la felul în care să făptuiască binele, Dumnezeu îi răspunde, dar așteaptă și participarea omului la fapta de care a întrebat;
5. Faptele bune ale oamenilor vor fi întotdeauna răsplătite de Dumnezeu.
Aceste cinci lucruri se pot învăța din această Evanghelie. De asemenea imaginea pe care o prezintă Evanghelia este una plină de simboluri tainice, care indică persoanei omenești faptul că lucrurile supuse simțurilor nu sunt ultima realitate ci întotdeauna prin harul Duhului Sfânt, omul poate înțelege duhovnicește creația și Scriptura. Întrucât lectura acestei Evanghelii precede începutul Postului Nașterii Domnului, Pilda Samarineanului Milostiv ne ajută să ne pregătim pentru această perioadă, să înțelegem semnificația ei duhovnicească, a postului unit cu rugăciunea și cu milostenia, ca urcuș interior al sufletului în comuniunea cu Dumnezeu și cu cetele îngerești. Prin toate acestea ne pregătim să primim în "peștera" sufletului nostru pe Hristos Domnul Care Se naște duhovnicește în viața fiecărui creștin potrivit credinței și iubirii sale față de Dumnezeu și de oameni, și vine în lumea noastră pentru a ne învăța cum să ne iubim aproapele pe care din pricina egoismului nostru și a preocupării noastre exagerate față de noi înșine adesea îl neglijăm.
În acest text al Evangheliei de la Luca se vede clar cum iarăși un învățător de lege, un om care se prespune că știa de venirea lui Mesia și avea idee cât de cât cum va fi personalitatea Lui, nu vrea sa îl accepte pe Mântuitorul ca pe Fiul lui Dumnezeu și să învețe din predicile Sale, ci dorește să îi pună întrebări, nu de dragul de a primi o învățătură de la El, ci doar pentru a Îl prinde în cuvânt și a câștiga laudele din partea poporului pentru profunzimea întrebărilor sale.
Mândria învățătorului de lege se face vădită de întrebarea sa: „Învățătorule ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică?”Cum oare să nu știe aceasta, un învățător de lege care se pretinde a fi un îndrumător al poporului și care se mândrește cu o viață mai înalta din punct de vedere duhovnicesc față de oamenii de rând. Știa cu siguranță calea, dar dorește să o audă și de la Mântuitorul, însă Hristos, ca de obicei, nu îi dă răspunsul direct învățătorului de lege, ci vorbește în pilde pentru ca numai cei puternici spiritual și cei care trăiesc în Duhul Sfânt să înțeleagă comoara infinită ce este ascunsă în cuvintele Sale. Pentru a-l lămuri pe învățătorul de Lege cu privire la ce trebuie să facă ca să moștenească viața cea veșnică Mântuitorul îi spune: „Ce este scris în Lege? Cum citești?”.
Mântuitorul răspunde întrebării învățătorului de lege tot cu o întrebare, nu pentru că nu ar fi dorit să îi arate pas cu pas ce trebuia să făptuiască pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu ci pentru faptul că întrebarea învățătorului a fost una pusă cu obrăznicie nefiind una care a plecat dintr-o inimă curată, neștiutoare, care era dornică de învățătură. Dat fiind acest lucru, Mântuitorul îi amintește cele pe care învățătorul de lege le cunoștea deja, dar făcea pe neștiutorul sperând că Hristos nu va ști răspunsul la întrebarea sa.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Octombrie (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani (Post)
2 J Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 V Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)
4 S Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5 D Sf. Mc. Haritina şi Mamelta

Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6

6 L † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia (Post)
9 J † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 V Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt. (Post)
11 S Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12 D Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei

Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7

13 L † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
14 M †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 M Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post)
16 J Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 V Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
18 S † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 D Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila

Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 8

20 L Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 M †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes (Post)
23 J † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
24 V Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin (Post)
25 S Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26 D †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. II Timotei II, 1-10; Evrei XII, 11-13; 25-27; Efeseni II, 4-10; Ev. Matei VIII, 23-27; Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9

27 L †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 M †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie (Post)
30 J Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 V Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

Pagina 1 din 7

Început
Anterior
1
Reclama_Otoprint